กำหนดประชุม “รวมพลครุวิจัย:ถอดบทเรียนแลกความรู้”

ประชุม  “รวมพลครุวิจัย : ถอดบทเรียนแลกความรู้”
วันที่ 20-21 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โครงการครุวิจัย เป็นโครงการสนับสนุนครูฝึกทำวิจัยอย่างเข้มข้นกับศูนย์พี่เลี้ยงเป็นเวลาหนึ่งเดือน เพื่อศึกษาศาสตร์ด้านลึกของของพี่เลี้ยงด้วยกระบวนการวิจัย  และฝึกการเขียนข้อเสนอโครงการ เขียนรายงาน เขียนบทความ และเขียนโปสเตอร์ อย่างครบกระบวนการของการทำวิจัย
การถอดความรู้จากครูที่นำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ที่โรงเรียน  จึงมีความสำคัญต่อการอธิบายความสำเร็จของโครงการ และเป็นที่มาของการจัดประชุมครั้งนี้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นเวทีรวบรวมและสังเคราะห์การนำความรู้และประสบการณ์การนำไปใช้
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของครุวิจัย

กำหนดการประชุม

20 ตุลาคม 2553

06.00 – 12.00 น.            ครูเข้าที่พัก
12.30 – 13.00 น.            ลงทะเบียน และรับเอกสาร
13.00 – 13.30  น.            เปิดประชุม
13.30 – 14.30 น.            กิจกรรมสันทนาการ
14.30 – 14.45 น.            รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.30 น.            ประชุมกลุ่มย่อย “แลกเปลี่ยนประสบการณ์การประยุกต์ใช้ความรู้
15.30 – 18.00 น.            นำเสนอ “รูปแบบการใช้ความรู้”  โดยตัวแทนจากกลุ่มย่อย
18.00 – 19.00 น.            พักตามอัธยาศัย
19.00 – 22.00 น.            รับประทานอาหาร และกิจกรรมบนเวที “เล่าประสบการณ์เร้าพลัง

21 ตุลาคม 2553

08.00 – 10.00 น.            นำเสนอ “วิธีการประยุกต์ใช้ความรู้”  โดยตัวแทนจากกลุ่ม
10.00 – 10.15 น.            รับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.30 น.            นำเสนอ “แนวการจัดการครุวิจัย”  โดยตัวแทนจากกลุ่ม
11.30 – 12.00 น.            สรุป และปิดประชุม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ผลสรุป “รูปแบบและวิธีการการประยุกต์ใช้ความรู้ของครุวิจัย

หมายเหตุ: ทั้งนี้ผู้ประสานงานโครงการจะจัดส่งหนังสือและแบบตอบรับไปทางจดหมาย (letter) ไปยังโรงเรียนต้นสังกัด หากคุณครูครุวิจัยท่านใดยังไม่ได้รับจดหมายกรุณาแจ้งได้ที่ E-mail: kruvijai@gmail.com หรือ โทร. 074-446523

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s