ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม-1 (ครูพรทิพย์) : สอนโครงงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พรทิพย์  รินไธสง
โรงเรียนบ้านวังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
E-mail: por2637@gmail.com
ศูนย์ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2553

หลังได้รับการฝึกทำวิจัยในโครงการครุวิจัย สกว. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รู้สึกประทับใจและซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสรับทุนครั้งนี้ และได้นำความรู้ที่ได้รับ มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้
1.  สอน เรื่องระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม น้ำ ป่าไม้ และเกษตรอินทรีย์ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ปลูกฝังแนวความคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนัก ในการทำลายสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  ในชมรมวิทยาศาสตร์
3. สอนนักเรียนที่สอน (ม.3-ม.5) ทำโครงงาน เกี่ยวกับการสำรวจและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้และสัตว์ในท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่พบในท้องถิ่นของตน ที่นับวันจะมีจำนวนลดน้อยลงไปเรื่อยๆ พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางที่จะร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นเหล่านั้นให้คงอยู่ต่อไป
4. สำรวจพรรณไม้และการใช้ประโยชน์ ในโรงเรียน และทำเป็นหนังสือเล่มเล็กเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจ ตลอดจนให้หน่วยงานทุกฝ่ายในชุมชนหันมาเห็นความสำคัญของทรัพยากรในท้องถิ่น และร่วมกันถ่ายทอดภูมิปัญญาของการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไม้ให้ลูกหลานได้ทราบต่อไป
5.  จัดนิทรรศการให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในห้องสมุด เพื่อให้ความรู้ตลอดทั้งภาคการศึกษา

นอกจากจะนำความรู้ที่ได้มาใช้โดยตรงกับนักเรียนแล้ว ข้าพเจ้ายังเป็นผู้ที่คอยแนะนำ ช่วยเหลือให้กับคุณครูท่านอื่นๆ ที่มีความสนใจในการทำวิจัยอีกด้วย และในอนาคตข้าพเจ้าจะมีโครงการสำรวจทรัพยากรในชุมชน เช่น พรรณไม้ สัตว์ เห็ด ที่เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในด้านการบริโภคเป็นยาสมุนไพร และเพิ่มรายได้ เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบพระคุณโครงการครุวิจัย สกว. และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้โอกาสทางการเรียนรู้อีกครั้ง โดยเฉพาะข้อคิดในแง่ของการศึกษาที่ข้าพเจ้าได้รับ จากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์  อินทร์ม่วง สามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดเดิมๆ และจุดประกายให้มีใจที่มุ่งมั่นอยากที่จะทุ่มเททำงานเพื่อการศึกษา…ขอให้โครงการดีๆ ที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยอย่างนี้ ยังคงมีต่อไปเรื่อยๆ นะคะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะ…

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s