ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

โครงการฯ กำหนดพื้นที่สนับสนุนผ่านศูนย์พี่เลี้ยง 8 แห่ง ครอบคลุมการทำงานกับโรงเรียน ศูนย์ละ 10 โรงเรียน รวม 80 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัด ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดที่ครอบคลุมคือ สงขลา สตูล พัทลุง
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี จังหวัดที่ครอบคลุมคือ นครศรีธรรมราช สุราษฎ์ธานี
 3. มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดที่ครอบคลุมคือ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
 4. มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดที่ครอบคลุมคือ นครปฐม ราชบุรี
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จังหวัดที่ครอบคลุมคือ ศรีสะเกษ สุรินทร์
 6. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดที่ครอบคลุมคือ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดที่ครอบคลุมคือ ลำปาง ลำพูน แพร่
 8. มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดที่ครอบคลุมคือ พะเยา เชียงราย

 

การติดต่อประสานงาน

 1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 081-5402587 (คุณจุรีพร)  อีเมล์: kruyaivijai@gmail.com
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี โทร. 081-7370770 (คุณนงนุช)  อีเมล์: nongnuch013@hotmail.com
 3. มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 083-0339836 (ดร.น้ำค้าง)  อีเมล์: notease24@gmail.com
 4. มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 091-0044847 (คุณคงวุฒิ)  อีเมล์: moo2120@gmail.com
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โทร. 091-0179803 (คุณจุรีพร)  อีเมล์: juery28@hotmail.com
 6. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 080-7399195 (คุณพรพิมล)  อีเมล์: kung_ky6031@hotmail.co.th
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. 094-6256256 (คุณสุภัคร)  อีเมล์: maruko_0145@hotmail.com
 8. มหาวิทยาลัยพะเยา โทร. 091-0708451 (คุณกาญจนา)  อีเมล์: phor.phee1987@gmail.com