ครุวิจัยเทคโนโลยีอาหาร

ในปี 2553  เปิดเป็นศูนย์พี่เลี้ยงเป็นปีแรก มีครูเข้าร่วมฝึกทำวิจัย จำนวน 26 คน ดังนี้

ที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด E-mail
1 กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ นนทรีวิทยา กรุงเทพฯ  teacherkobwit@gmail.com
2 เกศินี อินถา แม่จันวิทยาคม เชียงราย  inta.chem@gmail.com
3 เกษมศักดิ์ ดอกผึ้ง คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ soodlor001@gmail.com
4 จรรยพร เมฆโหรา หนองไม้แก่นวิทยา ฉะเชิงเทรา janyaporn.m@gmail.com
5 จรรยา ศักดิ์ดา กุดสะเทียนวิทยาคาร หนองบัวลำภู bemoon.sukda@gmail.com
6 จรัสพงษ์ มูลใจ แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน moonjai2@hotmail.com
7 จารุวรรณ นามบุรี นาสีนวนพิทยาสรรค์ มหาสารคาม satomi.j1@gmail.com
8 จุฬาลักษณ์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ บ้านหนองขาม ราชบุรี kruju1309@gmail.com
9 ชัยเรือง ไชยคลัง ธาตุทองอำนวยวิทย์ สกลนคร chai.kang3@gmail.com
10 ณัฐพงศ์ มนต์อ่อน สระแก้ว สระแก้ว nutatsk_2244@hotmail.com
11 ดารารัตน์ สีหาบุญจันทร์ หนองไม้แก่นวิทยา ฉะเชิงเทรา dararats@gmail.com
12 ประภัสสร ไขแสง คิชฌกูฏวิทยา จันทบุรี kulaphat@hotmail.com, 
13 ภาวิณี เกษศิริ คิชฌกูฏวิทยา จันทบุรี pawee.2503@gmail.com
14 มาลี ชลวัฒนะกุล วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ  malee.chon@gmail.com
15 วรรณรัตน์ เหลือศิริ บ้านหนองเหียง ฉะเชิงเทรา  aj_wannarat@hotmail.com
16 วิลาวัลย์ เกษมสุข บ้านแดงประชาสรรค์ ยโสธร kruwidangschool@hotmail.com
17 วีระศักดิ์ วัฒนราช กัลยาณวัตร ขอนแก่น w.weerasak@gmail.com
18 สุกัญญา ชายเรีอน ศิลาจารุพิพัฒน์ กรุงเทพฯ  sukanyachairian@gmail.com
19 สุคนธ์ ทองภักดี วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม tongpukdee@gmail.com
20 สุทธิรัตน์  ศรีสงคราม บึงโขงหลงวิทยาคม หนองคาย maa8@thaimail.com
21 สุทิน เรืองปานกัน วัดสระด่าน สุพรรณบุรี suthin009@gmail.com
22 สุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ น้ำพองศึกษา ขอนแก่น sutharut@gmail.com
23 สุมาลี สังเกิด ชุมชนบ้านหัวเมือง ยโสธร noisumalee@gmail.com
24 สุมิตรา  นาคเครือ ลำทะเมนไชยพิทยาคม นครราชสีมา k.aoy.sumitra@gmail.com
25 หนึ่งนุช กาฬภักดี วัดหนองเปาะ สุพรรณบุรี teenueng1@hotmail.com
26 อรุณนภา คำแอ ฝางธรรมศึกษา เชียงใหม่ arunnapa28@gmail.com
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s