ครุวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ในปี 2552 มีครูเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 19 คน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 อุมารินทร์  แสงหาญ สารภีพิทยาคม เชียงใหม่
2 รุ่งรัตน์  กันทะเตียน เม็งรายมหาราชวิทยาคม เชียงราย
3 พวงเพ็ชร์  ศรีสุข เวียงเทพวิทยา แพร่
4 วิษณุศักดิ์  ศรีสุข เวียงเทพวิทยา แพร่
5 ลาแพน  หล้าคำมี ราชประชานุเคราะห์ 25 แพร่
6 ศักดิ์ระพี  ทองหนูนุ้ย คลองยางประชานุสรณ์ กระบี่
7 รุ่งลาวัลย์  จำลองโพธิ์ ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
8 สิริญญา  บาลธนะจักร์ ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
9 มาตา  แก้วเซ่ง ห้วยยอด ตรัง
10 ฉันทนา  บุญส่ง บ้านอ่างกะป่อง ตราด
11 อรอุมา  ฉวีทอง เทศบาลเพชรวิทย์ ตาก
12 สุนทร  ทวีการไถ เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์
13 สุรัติยาพร  ทวีการไถ เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์
14 พัทธนัย  วิศุภกาญจน์ ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม พังงา
15 อชิรวิทย์  จันทร์แก้ว สัตยาไส ลพบุรี
16 อัจฉรา  ธีรวิทยานุกุล วัดขี้เหล็ก ลำพูน
17 ปราณี  ภูอาลัย ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
18 ผดุงศรี  คำฮ้อย บุ่งคล้านคร หนองคาย
19 ยุพาพรรณ  วรรณสาย หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s