ครุวิจัยพลังงาน

ในปี 2552 มีครูเข้ารับการฝึกทำวิจัย จำนวน 54 คน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 จุไรรัตน์  สุริยงค์ สันติสุข เชียงใหม่
2 เจษฎา  อินตรายาง วัยพัฒนาวิทยา เชียงใหม่
3 ธนพล  กมลหัตถ์ บ้านยางเปียง เชียงใหม่
4 บังออน  จุลพล สันติคีรีวิทยาคม เชียงราย
5 ประสิตา  สุขสำราญ บ้านห้วยหาน เชียงราย
6 วิจิตพร  มากมูล บ้านแหลมวิทยา เพชรบุรี
7 อาทิติพร  แสนจักร ม่วงไข่พิทยา แพร่
8 สุธีปกา  หมื่นชนะ การเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร
9 ยุพาภรณ์  มุกดา วัดปลูกศรัทธา กรุงเทพมหานคร
10 ปิยะวรรณ  มุลาลี เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
11 พัชรณัฎฐ์  กุมภาว์ บ้านเขว้าวิทยายน ชัยภูมิ
12 นฤมล  ธรรมรักษ์เจริญ พระปฐมวิทยาลัย  นครปฐม
13 ศิรประภา  สุรชน บ้านบงคำ นครพนม
14 ดรุณี  นวลศรี บ้านบางโหนด นครศรีธรรมราช
15 ชูศรี  กาญจนวงศ์ บ้านชุมโลง  นครศรีธรรมราช
16 อภิชาต  บัวทอง บ้านขอนหาด นครศรีธรรมราช
17 อำไพ  กลับทับลังค์  วัดบางด้วน นครศรีธรรมราช
18 จรินทร์  แก้ววิจิตร วัดป่าระกำ นครศรีธรรมราช
19 อารียา  พลีขันธ์ บ้านแหลมวิทยา นนทบุรี
20 อุไร  สายวารี ตันหยงมัส นราธิวาส
21 สมรัก  คุ้มเนตร บ้านฟ้า น่าน
22 วิศิษฏ์  ราชเนตร ถ้ำปินวิทยาคม พะเยา
23 บุญมี  ศรีประเสริฐ บ้านฝายกวาง พะเยา
24 ศรีกัลยา  เทียนน้อย บ้านหัวทุ่ง พะเยา
25 บุเรียม  พรหมปลัด กงหราพิชากร พัทลุง
26 จุรีรัตน์  ช่วยเจริญ วัดชุมประดิษฐ์ พัทลุง
27 ชนิกา  บัวเผียน บ้านท่าวา พัทลุง
28 กาญจนา  สมคิด มงกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง
29 วิโรจ  หลักมั่น วังทองวิทยา ลำปาง
30 ณัฎฐ์  วงศ์ยุพล ห้วยห้าง ลำพูน
31 สายทอง  จีปราบนันท์ วัดนครเจดีย์ ลำพูน
32 ธัญลักษณ์  จันดีสาร กันทรลักษ์วิทยา  ศรีสะเกษ
33 พรปวีณ์  โกศลศิรศักดิ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
34 ปิยาภรณ์  ปานกำเนิด บ้านเขาพระ สงขลา
35 ศิริพร  สุคนธ์ บ้านท่าคุระ สงขลา
36 อรรณพ  แก้วพิบูลย์ ธรรมโฆสิต สงขลา
37 อาอีช๊ะ  หมาดอี ภักดีศึกษามูลนิธิ สงขลา
38 ฝูไรดา  เต๊ะมาหมัด บ้านปากบาง สงขลา
39 สุนทร  สำกำปัง รัตภูมิวิทยา สงขลา
40 ประภาพรรณ  เพ็ชรประสมกูล ชุมชนบ้านโคกค่าย สงขลา
41 กาญจนา  มณีรัศยากร บ้านทุ่งโพธิ์ สงขลา
42 บุญนำ  หมีนยะลา บ้านเขาน้อย สงขลา
43 ชัชชญา  เหมรัตน์ หวังดี สงขลา
44 ปราณี  ช่วยหนู วัดพังตรี สงขลา
45 ธนาธิป  หลีกันชะ บ้านท่าม่วง สงขลา
46 ฮัฟเส๊าะ  หลีกันซะ บ้านท่าม่วง สงขลา
47 อารีย์  หลีโส๊ะ บ้านท่าแคง สงขลา
48 ฮามิต๊ะ  มูเก็ม ภักดีศึกษามูลนิธิ สงขลา
49 อรนุช  เสียงดัง ผังปาล์ม สตูล
50 วรลักษณาวลัย  ยงสืบชาติ บ้านวังตง สตูล
51 กุลศิราณี  ศักดิษฐานนท์ อนุบาลวัดพระบาท สระบุรี
52 พิกุล  เอกวงศ์ษา ภูพานวิทยา อุดรธานี
53 สุจิตรา  ราศีรัตนะ บ้านหนองกาโนนสิมมา อุดรธานี
54 กษมล  ดอนแก้ว เชียงแก้วพิทยาคม อุบลราชธานี
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s