การติดต่อ

โลโก้ พพปญ.

รศ. ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

หัวหน้าหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

*************

รศ. ไพโรจน์ คีรีรัตน์

รองหัวหน้าหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

*************

นางสาวเบญจมาศ จันทร์กระจ่าง

เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

*************

 

การติดต่อ

หน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

โทร. 082-7335334 (เบญจมาศ) , 074-287207 (สำนักงาน)

อีเมล์: kruvijai.trf@gmail.com

เว็บไซต์ : https://kruvijai.wordpress.com/

Facebook : https://www.facebook.com/kruvijai